+48 664 767 122 ; +48 660 462 089

office@rivaterminal.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-04-2017

 

Nazwa zamawiającego

RIVA SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1029281

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 19.04.2017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rm@rivaterminal.pl operatora pocztowego kuriera bądź też dostarczyć osobiście (w godzinach 8-14:59) do siedziby Zamawiającego tj. na adres:
Riva Sp z o.o. sp. k.
ul. Monte Cassino 2/11
70-404 Szczecin

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- zostać opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zostać podpisana czytelnie przez oferenta,
- zawierać stosowne oświadczenia wymienione w treści niniejszego zapytania ofertowego i załącznikach do niego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rm@rivaterminal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Michno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660462089

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie oprogramowania, od CPV:
48451000-4 - Pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym zamówienia jest realizacja projektu i dostarczenie nowoczesnej wartości niematerialnej i prawnej umożliwiającej wdrożenie zakładanej palety usług.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Riva Sp. z o.o. na rynku usług przeładunkowych na południowym Bałtyku, dzięki wdrożeniu projektu inwestycyjnego, w Gdańsku, w 2016 roku.

Przedmiot zamówienia

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
- Oprogramowanie pozwoli integrować procesy transportu w taki sposób, iż Zamawiający będzie mógł zaoferować krótszy łańcuch logistyki wraz z narzędziem koordynacji i integracji, pozwalającym koordynować proces rozładunku statku na linii armator-kapitan-zamawiający-usługodawca logistyczny. Oferta w tym zakresie obejmie min. 150h roboczych spędzonych bezpośrednio w siedzibie klienta.
- Rozwiązanie informatyczne będzie umożliwiać także: - zarządzanie procesem usługowym (zamawianie, rozliczanie, planowanie) - świadczenie klientowi usługi elektronicznej w obrębie takich parametrów jak: planowanie usługi, kontrolę ładunku, koordynację usługi rozładunku i konfekcji z pozostałymi składowymi łańcucha logistyki, składowanie. Oferta w tym zakresie obejmie min. 100h konsultacji procesów biznesowych, celem ich właściwej informatyzacji w siedzibie klienta.
- Oprogramowanie będzie dostosowane do rozwiązań mobilnych i musi zapewnić komplementarność z algorytmem optymalizacji działalności przedsiębiorstwa w obszarze kontraktacji i wykonywania zamówień logistycznych na rozładunek, przeładunek, konfekcję i składowanie towaru masowego w logistyce morskiej z wykorzystaniem dostępnych źródeł informacji cyfrowych z repozytoriów publicznych. Posiada potencjał integracji z urządzeniami konfenkcjonującymi oraz ładowarką kołową. Oferta obejmie możliwość zapewnienia kompatybilności z klasami rozwiązań mobilnej konfekcji do big bagów na nabrzeżu portowym.
- Zamówienie obejmie także proces wdrożenia (min. 150h) zakupionego rozwiązania, tj. integrację z już istniejącymi rozwiązaniami informatycznymi, testy, pierwszy próbny rozruch i naprawę potencjalnych błędów.

Kod CPV

48451000-4

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do planowania zasobów przedsiębiorstwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia projektu/ wykonywania przedmiotu zamówienia od 24.04.2017 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.06.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Potencjał techniczny

Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze zapytanie ofertowe, oferentem mogą być wszystkie podmioty dysponujące stosowną technologią i możliwościami realizacji zamówienia w przewidzianym czasie, współpracujące z jednostkami opracowującymi algorytmy programistyczne optymalizujące sieci logistyczne w transporcie morskim lub posiadające samodzielny potencjał w dostarczeniu w/w rozwiązań algorytmicznych. Spełnienie określonych powyżej warunków, w tym technicznych będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń oferenta zawartych w treści formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zasadami wynikającymi z „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie „oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” oferenta będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Oświadczenie o wpływie projektu na środowisko.
4. Oświadczenie o ilości roboczogodzin przeznaczonych na realizację projektu.
5. Oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria, wraz z przypisaną im wagą:
1.KRYTERIUM: Cena;WAGA: 60
2.KRYTERIUM:SUMA ROBOCZOGODZIN PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA (u klienta, min. 400h);Waga:40
3.KRYTERIUM: WPŁYW NA ŚRODOWISKO-rozstrzygające w przypadku równej Liczby dwóch najwyżej punktowanych ofert; WAGA: 5

Ad.1
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia. Waga kryterium 60 pkt. Sposób wyliczenia punktów:
Najniższa oferta:60 pkt.
Pozostałe oferty:(cena najniższej oferty x 60)/cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60 pkt.

Ad.2
Liczba roboczogodzin związanych z konsultacjami u klienta.
Największa ilość godzin:40 pkt.
Pozostałe oferty:(ilość godzin w ofercie x 40)/największa oferowana ilość godzin
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 40 pkt.

Ad.3
Ocenie podlegać będzie wskazanie pozytywnego efektu oprogramowania na środowisko.Oceniona zostanie ilość dokumentów (szt. Kartek A4),które nie zostaną wydrukowane dzięki zastosowaniu zintegrowanego oprogramowania.
Największa niewydrukowana ilość dokumentów:5 pkt.
Pozostałe oferty:(ilość w ofercie x 5)/największa oferowana ilość
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 5 pkt.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów oświadczenia będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

OTWARCIE OFERT:
1.Otwarcie ofert nastąpi o godz. 15,dnia 19.04.2017r.a informacja o wynikach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://rivaterminal.pl/,w portalu Baza Konkurencyjności oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową lub faksem.
2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert,zmienić lub wycofać ofertę.
4.W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

SPOSÓB WYBORU OFERT
1.Sprawdzenie,czy oferta spełnia wymagania(w tym kryteria formalne)przedstawione w zapytaniu ofertowym.Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie.Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań(w tym kryteriów formalnych) zostaną odrzucone.
2.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę,która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu,uzyska największą liczbę punktów.
3.W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów wybrana zostanie oferta posiadająca korzystniejszy wpływ na środowisko.
4.O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów poprzez umieszczenie informacji(protokół z wyniku procedury ofertowej)na stronie internetowej http://rivaterminal.pl/,na portalu Baza Konkurencyjności oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.

UMOWA
Treść umowy pomiędzy Zamawiającym,a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron.

1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny,w szczególności w przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1„Inwestycje profilowane–wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020”lub zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku niespełnienia przez żadną z ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie w przypadku, gdy wartości ofert przekroczą założenia Wniosku o dofinansowanie projektu lub gdy zaistnieją okoliczności nieznane zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. Ewentualne negocjacje będą prowadzone ze wszystkimi uczestnikami postępowania ofertowego, odbędą się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
4.Składając ofertę wykonawca potwierdza, że zapoznał się z dokumentacją programową poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020”, dostępną pod adresem: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-2-2-inwestycje-profilowane-poddzialania-2-2-1-inwestycje-profilowane-wsparcie-dotacyjne-r# i spełnia wymogi stawiane „Wykonawcy” w rozumieniu Instrukcji dla Wnioskodawców dotyczących wyboru wykonawców usług.
5.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego.
6.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.
7.Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych modyfikacji postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Za istotną modyfikację uznaje się:
-modyfikację wprowadzającą warunki, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałaby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, lub
-modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie, na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie lub,
-modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy, lub
-gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu Zamawiający pierwotnie udzieliła zamówienia. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, które nie stanowią istotnej modyfikacji umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
8.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

RIVA SP. Z O.O.

Adres

Monte Cassino 2/11

70-404 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

+48 664-767-122

NIP

8513074019

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności Firmy Riva Sp. z o.o. drogą inwestycji (w Gdańsku, w 2016 r)

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0171/16-00