+48 664 767 122 ; +48 660 462 089

office@rivaterminal.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2017

 

Nazwa zamawiającego

RIVA SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1027690

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.04.2017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rm@rivaterminal.pl operatora pocztowego kuriera bądź też dostarczyć osobiście (w godzinach 8-14:59) do siedziby Zamawiającego tj. na adres
Riva Sp z o.o. sp. k.
ul. Monte Cassino 2/11
70-404 Szczecin.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- zostać opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zostać podpisana czytelnie przez oferenta,
- zawierać stosowne oświadczenia wymienione w treści niniejszego zapytania ofertowego i załącznikach do niego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rm@rivaterminal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Michno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660462089

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa urządzenia do konfekcjonowania, kod CPV:
42418500-4 Mechaniczne urządzenia przeładunkowe.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym zamówienia jest realizacja projektu i dostarczenie nowoczesnego środka trwałego umożliwiającego wdrożenie zakładanej palety usług.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Riva Sp. z o.o. na rynku usług przeładunkowych na południowym Bałtyku, dzięki wdrożeniu projektu inwestycyjnego, w Gdańsku, w 2016 roku.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie urządzenia do konfekcjonowania.

Urządzenie do pakowania nawozów w worki typ BBAG 500-1250 kg oraz w worki wentylowe/zgrzewane 25-50 kg.

Parametry techniczne:
- wydajność dla BBag 500-1250 kg od 70 do 90 MT/h; dla worka 25-50kg od 25 do 30 MT/h
- możliwość złożenia i zainstalowania urządzenia na TIR-a w ciągu od 2 do 4 h z możliwością przewozu
- możliwość obsługi w tym samym czasie od 1 do 4 typów worków

Cechy zapewniające kompatybilność z ładowarką kołową:
-sterowanie numeryczne
-możliwość zdalnego przesyłu informacji do systemu informatycznego integrującego prace przeładunkowe

Przykładowy zestaw dodatkowych cech:
- konstrukcja modułowa ze stali kwasoodpornej 
- zasyp worków w pełni automatyczny z odcięciem wagi zadanej w tolerancji max 0,5kg +/-
- legalizowana waga
- kompresor powietrza wraz z osuszaczem oraz skrzynia z modułem sterującym zabezpieczone w oddzielnym module
- zintegrowany program sterujący z możliwością sterowania ustawieniami online
- transport gotowych worków na taśmociągu z klepek drewnianych
- czujniki przesypu i czujniki przepełnienia taśmociągu; automatyka start/stop do zasypu
- zintegrowany nadmuch worka 
- odssysanie pyłów do zasobnika

Podstawą weryfikacji ww. parmetrów będzie oświadczenie oferenta.

Kod CPV

42418500-4

Nazwa kodu CPV

Mechaniczne urządzenia przeładunkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia projektu/ wykonywania przedmiotu zamówienia od 15.04.2017 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.06.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy realizowali dostawy maszyn konfekcjonujących na rynku światowym w ciągu 3 lat poprzedzających moment złożenia oferty. Spełnienie kryterium (jak i spełneinie innych kryteriów czy wypełniane przez maszynę określonychparametró technicznych) będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze zapytanie ofertowe, oferentem mogą być wszystkie podmioty dysponujące stosowną technologią i możliwościami realizacji zamówienia w przewidzianym czasie. Spełnienie określonych powyżej warunków będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń oferenta zawartych w treści formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zasadami wynikającymi z „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie „oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” oferenta będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

UMOWA
Treść umowy pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3 Oświadczenie o wpływie projektu na środowisko.
4. Oświadczenie o realizacji dostaw maszyn konfekcjonujących
5. Oświadczenie o dodatkowych cechach maszyny.
Wzory wszystkich dokumentów stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający (Z) będzie brał pod uwagę następujące kryteria,wraz z przypisaną im wagą:
1.KRYTERIUM:Cena;WAGA: 60
2.KRYTERIUM:Funkcjonalność;Waga:40
3.KRYTERIUM:WPŁYW NA ŚRODOWISKO-rozstrzygające w przypadku równej Liczby dwóch najwyżej punktowanych ofert; WAGA: 5

Ad.1
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia.Waga kryterium 60pkt.Sposób wyliczenia pkt.:
Najniższa oferta:60 pkt.
Pozostałe oferty:(cena najniższej oferty x60)/cena badanej oferty
Maks.liczba pkt.do uzyskania to 60pkt.
Kryt.będzie weryfikowane na podstawie zapisów formul.ofertowego.

Ad.2
Posiadanie przez zaoferowaną maszynę dodatkowych cech zwiększających jej funkcjonalność.Waga kryterium35 pkt. Sposób wyliczenia pkt:
Po 5 pkt zostanie przyznane za każdą posiadaną przez zaproponowaną maszynę cechę z listy:
-konstrukcja modułowa ze stali kwasoodpornej 
-zasyp worków w pełni automatyczny z odcięciem wagi zadanej w tolerancji max 0,5kg+/-
-legalizowana waga
-kompresor powietrza wraz z osuszaczem oraz skrzynia z modułem sterującym zabezpieczone w oddzielnym module
-zintegrowany program sterujący z możliwością sterowania ustawieniami online
-transport gotowych worków na taśmociągu z klepek drewnianych
-czujniki przesypu i czujniki przepełnienia taśmociągu; automatyka start/stop do zasypu.
Maks.liczba pkt do uzyskania to 35pkt.
Kryt.będzie weryfikowane na podstawie zapisów ośw.będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

Ad.3
Ocenie podlegać będzie wskazanie pozytyw.efektu proponowanych maszyn na środowisko.Oceniony zostanie śr.pobór energii podczas 1zmiany(8 roboczogodzin)przy średniej wydajności.
Najniższy pobór energii:5pkt.
Pozostałe oferty:(wartość najniższego poboru energii x5)/pobór energii w badanej ofercie
Maks.liczba pkt do uzyskania to 5pkt.
Kryt.będzie weryfikowane na podstawie zapisów ośw.będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

OTWARCIE OFERT:
Otwarcie ofert nastąpi dni 06.04.2017r.o godz. 15a informacja o wynikach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://rivaterminal.pl/,na portalu Baza Konkurencyjności oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postęp.drogą mailową lub faksem.
3.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4.Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
5.W toku weryfikacji i oceny ofert Z może żądać od oferentów wyjaśnień dot.treści złożonych ofert.

SPOSÓB WYBORU OFERT
1.Sprawdzenie,czy oferta spełnia wymagania(w tym kryt.form.)przedstawione w zapytaniu ofertowym.Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie.Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań zostaną odrzucone.
2.Z za najkorzystniejszą uzna ofertę,która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu,uzyska największą liczbę pkt.
3.W przypadku uzyskania takiej samej ilości pkt wybrana zostanie oferta posiadająca korzystniejszy wpływ na środowisko.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.Z zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego z podaniem przyczyny,w przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach poddziałania2.2.1„Inwestycje profilowane–wsparcie dotacyjne RPO WP2014-2020”lub zaistnienia okoliczności nieznanych Z w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego,a które wpływałyby na niemożliwość zakupu.
2.Z zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku niespełnienia przez żadną z ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania.
3.Z zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie w przypadku,gdy wartości ofert przekroczą założenia Wniosku o dofinansowanie projektu lub gdy zaistn.okoliczności nieznane Z w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego.Ewentualne negocjacje będą prowadzone ze wszystkimi uczestnikami postępowania ofertowego,odbędą się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
4.Składając ofertę wykonawca potwierdza,że zapoznał się z dokumentacją programową poddziałania 2.2.1„Inwestycje profilowane-wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020”,dostępną pod adresem:http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-2-2-inwestycje-profilowane-poddzialania-2-2-1-inwestycje-profilowane-wsparcie-dotacyjne-r# i spełnia wymogi stawiane„Wykonawcy”w rozumieniu Instrukcji dla Wnioskodawców dot.wyboru wykonawców usług.
5.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66Kodeksu Cywilnego.
6.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Z zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.
Z nie przewiduje możliwości dokonania istotnych modyfikacji postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.Za istotną modyfikację uznaje się:
-modyfikację wprowadzającą warunki,które,gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia,umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci,którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani,lub przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta,albo zainteresowałaby dodatkowych uczestn.postępowania o udzielenie zamówienia,lub
-modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie,na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie lub,
-modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy,lub
-gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę,któremu Z pierwotnie udzieliła zamówienia.Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy,które nie stanowią istotnej modyfikacji umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
7.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3dni przed upływem terminu związania ofertą Z może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy niż 60 dni.Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

RIVA SP. Z O.O.

Adres

Monte Cassino 2/11

70-404 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

+48 664-767-122

NIP

8513074019

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności Firmy Riva Sp. z o.o. drogą inwestycji (w Gdańsku, w 2016 r)

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0171/16-00