+48 664 767 122 ; +48 660 462 089

office@rivaterminal.pl

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-04-2017

 

Nazwa zamawiającego

RIVA SP. Z O.O.

Numer ogłoszenia

1027677

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć najpóźniej do dnia 06.04.2017r. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: rm@rivaterminal.pl operatora pocztowego kuriera bądź też dostarczyć osobiście (w godzinach 8-14:59) do siedziby Zamawiającego tj. na adres
Riva Sp z o.o. sp. k.
ul. Monte Cassino 2/11
70-404 Szczecin.

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna:
- zostać opatrzona pieczątką,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- zostać podpisana czytelnie przez oferenta,
- zawierać stosowne oświadczenia wymienione w treści niniejszego zapytania ofertowego i załącznikach do niego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rm@rivaterminal.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Radosław Michno

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

660462089

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa ładowarki kołowej z lemieszem z tyłu, kod CPV:
43251000-7 Ładowarki czołowe z lemieszem z tyłu

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Wszystkie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem głównym zamówienia jest realizacja projektu i dostarczenie nowoczesnego środka trwałego umożliwiającego wdrożenie zakładanej palety usług.

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy Riva Sp. z o.o. na rynku usług przeładunkowych na południowym Bałtyku, dzięki wdrożeniu projektu inwestycyjnego, w Gdańsku, w 2016 roku.

Przedmiot zamówienia

Przykładowy zestaw cech ładowarki (lub równoważne):
1. Silnik:
- Moc wg ISO 9249 – 170 - 190kW przy 2000 obr/min
- Chłodzony wodą lub powietrzem silnik wysokoprężny z turbosprężarką spalinową i chłodzeniem doładowanego powietrza
- minimum 6-cylindrowy silnik rzędowy
- Pojemność skokowa 10,52 – 12 l
- Średnica cylindra/skok – 122/150 mm do 140/150 mm
2. Instalacja elektryczna:
- Napięcie robocze – 24 - 32 V
- Akumulatory – 170 - 190 Ah
3. Hydraulika robocza:
- Ciśnienie robocze – 350 – 400 bar
- Filtry – co najmniej jeden filtr powrotny w zbiorniku hydraulicznym
- Pojemność zbiornika hydraulicznego – 135 l – 1420 l
- Zbiornik paliwa – 350 - 400 l
4. Napęd jezdny:
- Filtr – minimum jeden filtr na powrocie obiegu zamkniętego
- Sterowanie – sterowanie napędu jezdnego przy pomocy pedału przyspieszenia oraz pedału regulacji uciągu (impulsowego). Pedał regulacji siły uciągu i pchania przy pełnej prędkości silnika wysokoprężnego.
5. Osie:
- Napęd na wszystkie osie
- Przejezdna wysokość przeszkody – 480 - 520 mm przy czym wszystkie 4 koła zachowują kontakt z podłożem
- Mechanizmy różnicowe – z minimum jedną blokadą samoczynną, działające automatycznie
- Rozstaw osi – szerokość od 2230 - 2400mm dla wszystkich rodzajów ogumienia
6. Minimum dwa niezależne systemy hamowania np. samoczynne hamowanie przez hydrostatyczny napęd jezdny działające na wszystkie 4 koła, dodatkowo hydrauliczny układ hamulcowy z akumulatorem ciśnieniowym pompy, wykorzystujący mokry hamulec wielopłytkowy (dwa oddzielne obwody hamulcowe)
7. Kabina operatora: Dźwiękoodporna kabina spełniająca warunki ROPS/FOPS, łożysko-wana elastycznie na tylnej części ramy. Drzwi operatora z kątem otwarcia mib.180 stopni. Fotel regulowany 6 – 8 kierunkowy, z amortyzacją drgań.
8. Czas cykli pracy przy obciążeniu nominalnym:
- podnoszenie – 4,8 - 5,5 sek.
- wysyp – 1,2 - 2,0 sek.
- opuszczenie – 3,00 - 3,5 sek. (na pusto)
- Ramię podnoszenia łyżki z Z-kinematyką – 2680 - 2920 mm
- Łyżka min 3000mm/4,5 m3

Cechy istotne z punktu widzenia kompatybilności z maszyną konfekcjonującą:
- Zainstalowany system GPS, umożliwiający monitorowanie drogi i tym samym optymalizację kursów i korelację z szybkością pakowania worków
- Możliwość obsługi wydajności maszyny konfekcjonującej (wydajność dla BBag 500-1250 kg od 70 do 90 MT/h; dla worka 25-50kg od 25 do 30 MT/h) przy założeniu dowozu do 1 km
- Możliwość zdalnego przesyłu informacji do systemu informatycznego integrującego prace przeładunkowe

Kod CPV

43251000-7

Nazwa kodu CPV

Ładowarki czołowe z lemieszem z tyłu

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia projektu/ wykonywania przedmiotu zamówienia od 15.04.2017 r. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.06.2017 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy realizowali dostawy ładowarek kołowych na rynku światowym w ciągu 3 lat poprzedzających moment złożenia oferty. Spełnienie kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia oferenta będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

Potencjał techniczny

Zgodnie z zasadami projektu, w ramach którego tworzone jest niniejsze zapytanie ofertowe, oferentem mogą być wszystkie podmioty dysponujące stosowną technologią i możliwościami realizacji zamówienia w przewidzianym czasie. Spełnienie określonych powyżej warunków, w tym technicznych będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń oferenta zawartych w treści formularza ofertowego.

Dodatkowe warunki

Zgodnie z zasadami wynikającymi z „Wytycznych dotyczących udzielania zamówień w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020” wykonawca nie może być podmiotem powiązanym z zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa;
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie „oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych” oferenta będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zamawiający wymaga przedstawienia następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
3. Oświadczenie o wpływie projektu na środowisko.
4. Oświadczenie o realizacji dostaw ładowarek kołowych.
5. Oświadczenie o wydajności.
Wzory wszystkich dokumentów stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy ocenie złożonych ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę następujące kryteria,wraz z przypisaną im wagą:

1.KRYTERIUM: Cena;WAGA: 60
2.KRYTERIUM: Wydajność;Waga:40
3.KRYTERIUM: WPŁYW NA ŚRODOWISKO - rozstrzygające w przypadku równej Liczby dwóch najwyżej punktowanych ofert; WAGA: 5

Ad.1
Oferowana łączna cena netto przedmiotu zamówienia.Waga kryterium 60 pkt. Sposób wyliczenia pkt.:
Najniższa oferta:60 pkt.
Pozostałe oferty:(cena najniższej oferty x 60)/cena badanej oferty
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60pkt.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów formularza ofertowego.

Ad.2
Wydajność rozumiana jako możliwość obsługi maszyny dla worka 25-50kg wyrażona w MT/h
Największa wydajność:40 pkt.
Pozostałe oferty: wydajność dla danej oferty(wyrażona w MT/h)x40/ największa wydajność(wyrażona w MT/h)
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 40pkt.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów oświadczenia będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

Ad.3
Ocenie podlegać będzie wskazanie pozytywnego efektu proponowanych maszyn na środowisko.Oceniony zostanie średni pobór paliwa podczas 1 zmiany(8 roboczogodzin)przy średniej wydajności.
Najniższy pobór paliwa:5pkt.
Pozostałe oferty: (wartość najniższego poboru paliwa x5)/pobór paliwa w badanej ofercie
Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 5pkt.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów oświadczenia będącego załącznikiem do formularza ofertowego.

OTWARCIE OFERT:
1.Otwarcie ofert nastąpi dnia 06.04.2017r. o godz.15 a informacja o wynikach oraz wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej http://rivaterminal.pl/ (protokół z wyniku procedury ofertowej), w portalu Bazie Konkurencyjności oraz przekazana wykonawcom biorącym udział w postępowaniu drogą mailową lub faksem.
2.Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3.Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
4.W toku weryfikacji i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

SPOSÓB WYBORU OFERT
1.Sprawdzenie,czy oferta spełnia wymaganie(w tym kryt.form.)przedstawione w zapytaniu ofertowym.Oferty spełniające wymagania zostaną poddane dalszej ocenie. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań(w tym formalnych)zostaną odrzucone.
2.Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę,która łącznie za kryteria przyjęte w niniejszym postępowaniu,uzyska największą liczbę pkt.
3.W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów wybrana zostanie oferta posiadająca korzystniejszy wpływ na środowisko.

UMOWA
Treść umowy pomiędzy Zamawiającym, a wykonawcą jest kształtowana autonomią woli stron.

POSTANOWIENIA DODATKOWE
1.Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego w przypadku nieuzyskania wsparcia w ramach poddziałania 2.2.1 „Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020” lub zaistnienia okoliczności nieznanych zamawiającemu w dniu sporządzenia niniejszego zapytania ofertowego, uniemożliwiajacych realizację zamówienia.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert w przypadku niespełnienia przez żadną z ofert wymagań określonych w treści niniejszego zapytania.
3.Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie w przypadku, gdy wartości ofert przekroczą założenia Wniosku o dofinansowanie projektu lub gdy zaistnieją okoliczności nieznane zamawiającemu w dniu sporządzania niniejszego zapytania ofertowego. Ewentualne negocjacje będą prowadzone ze wszystkimi uczestnikami postępowania ofertowego, odbędą się w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otwarcia ofert.
4.Składając ofertę wykonawca potwierdza,że zapoznał się z dokumentacją programową poddziałania 2.2.1„Inwestycje profilowane–wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020”,dostępną pod adresem:http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-2-2-inwestycje-profilowane-poddzialania-2-2-1-inwestycje-profilowane-wsparcie-dotacyjne-r# i spełnia wymogi stawiane„Wykonawcy”w rozumieniu Instrukcji dla Wnioskodawców dotyczących wyboru wykonawców usług.
5.Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art.66 Kodeksu Cywilnego.
6.W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zamawiający zawrze z wybranym Wykonawcą umowę.
Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych modyfikacji postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Za istotną modyfikację uznaje się:
-modyfikację wprowadzającą warunki, które, gdyby były częścią pierwotnego postępowania o udzielenie zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innych kandydatów niż ci, którzy zostali pierwotnie zakwalifikowani, lub przyjęcie oferty innej niż pierwotnie przyjęta, albo zainteresowałaby dodatkowych uczestników postępowania o udzielenie zamówienia, lub
-modyfikacja zmienia równowagę ekonomiczną umowy w sprawie, na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany w pierwotnej umowie lub,
-modyfikacja znacznie rozszerza zakres umowy, lub
-gdy nowy wykonawca zastępuje wykonawcę, któremu Zamawiający pierwotnie udzieliła zamówienia. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, które nie stanowią istotnej modyfikacji umowy mogą być dokonane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie strony.
7.Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 3dni przed upływem terminu związania ofertą Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres,nie dłuższy niż 60dni.Wykonawca może samodzielnie przedłużyć termin związania ofertą.

Zamawiający (beneficjent)

Nazwa

RIVA SP. Z O.O.

Adres

Monte Cassino 2/11

70-404 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

+48 664-767-122

NIP

8513074019

Tytuł projektu

Podniesienie konkurencyjności Firmy Riva Sp. z o.o. drogą inwestycji (w Gdańsku, w 2016 r)

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0171/16-00